Kalite Politikası
 • Özel Medar Hastaneleri hizmet standardizasyonu sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda hizmet verilmesi.

 • Her türlü sağlık hizmetinin, hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilinci ile sunulması.

 • Hasta / hasta yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması.

 • Süreçlerden kaynaklanan hataların bilincinde olarak sistemi sürekli gözden geçirerek ve insanlardan kaynaklanan hataları azaltmaya yönelik çalışmalara önem verilmesi, eğitimlerle desteklenmesi.

 • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların ulusal/uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımına önem verilmesi.

 • Teknolojik yeniliklerin, bilimsel ve yönetsel gelişmelerin sürekli takip edilerek, hastalarımızın hizmetine sunulması.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Özel Medar Hastaneleri misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğunun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir.

           Bu Amaçla;

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklerin ilgili tüm gereklerinin yerine getirilmesi.

 • Faaliyet sonucu oluşan atıkları tespit edip bu atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için kuruma özgü bir atık yönetim planı oluşturulması.

 • Bu plan doğrultusunda, atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi, geri kazanılabilenlerin ayrılması.

 • Geri kazanılamayan atıkların kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeleri için ilgili kurumlara teslim edilmesi.

 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi

BAŞARILI EMZİRME POLİTİKAMIZ

1.Sağlık bakanlığı anne sütünün, bebekler için en ideal besin olduğu kabul edilmektedir. Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme politikası hazırlanmış olup, tüm personel tarafından benimsenmiştir.
2.Hastanemizin tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa benimsenmiştir. Kurumumuzda anne sütü muadillerinin reklam ve pazarlamasına izin verilmemektedir.
3.Hastanemizde bebek dostu hastane komitesi kurulmuş olup bu alandaki veri izleme ve sürdürülebilirlik çalışmaları işbirliği içinde devam etmektedir.
4.Hastanemizdeki tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda hizmet içi eğitim almış olup annelere destek olmak konusunda yetkin ve beceri sahibidir.  
5.Hastanemize başvuran tüm hamilelere anne sütünün önemi, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgi verilmektedir. 
6.Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için destek olunmaktadır.
7.Annelere, emzirmenin nasıl olacağı, emzirme yöntemleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmektedir. 
8.Tıbben gerekli olmadıkça yenidoğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek verilmemektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
9.Hastanemizde kaldıkları süre boyunca anne ile bebek 24 saat aynı odada kalmaktadır.
10.Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda destek olunarak, bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmektedir. 
11.Emzirilen bebeklere yalancı meme, emzik ve biberon verilmemekte, riskleri konusunda aileler bilgilendirilmektedir. 
12.Ebeveynler, taburculuk öncesinde bebeklerini emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmekte, taburcu olduktan sonra anne ve bebek bu konuda izlenerek, anne sütü vermeye teşvik edilmektedir.

 

KURUMSAL AMAÇ, HEDEFLER VE EYLEM PLANI

Kurumsal Amaçlar;

Kurumsal Hedefler;

Kurumsal Eylem Planları;

Hasta güvenliğini sağlamak.

Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

1.Düzenli aralıklarla bina turları yapılarak riskli durumların tespit edilmesi,
2.Tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle onarılmasının sağlanması,
3.Güvenli raporlama ile yapılan bildirimlerin ivedilikle çözümlenerek tekrarlanmasının önlenmesi,
4.Yeni başlayan tüm personele oryantasyon sürecinde hasta güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
5.Çalışan personele hasta güvenliği ile ilgili sürekli eğitimlerin planlanması ve uygulanması,
6.Düzenli aralıklarla yapılan denetimlerle hasta güvenliği ile ilgili konularda gözlem yaparak işleyişin sürekliliğinin sağlaması,

Çalışan güvenliğini sağlamak.

Hastanemizde çalışan güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

1.İşe yeni başlayacak çalışanlardan gerekli tetkiklerin istenmesi,
2.Tetkik sonuçlarına göre ilgili çalışanın aşılarının yapılması,
3.Çalıştığı süre boyunca her dönem çalıştığı birime göre taramalarının yapılması,
4.Yaptığı işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesi ve eğitimlerinin verilmesi,
5.Beyaz kod uygulamasının eğitimlerini vererek sistemin işlerliğinin sürdürülmesi,
6.Kesici delici yaralanma ve kan- vücut sıvısı sıçramalarında gerekli takiplerin ve uygulamaların yapılması,

Hasta memnuniyetini optimal düzeyde tutmak.

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi.

1.Hasta memnuniyet anketlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarına göre eylemlerin planlanması,
2.Hasta hakları birimine iletilen görüş ve önerilerin ivedilikle değerlendirilerek gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanması,
3.Planlanan tüm faaliyetlerin ivedilikle uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,

Çalışan memnuniyetini optimal düzeyde tutmak.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi.

1.Çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarına göre eylemlerin planlanması,
2.Çalışan görüş ve öneri ve şikayet bildirimlerinin ivedilikle değerlendirilerek gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanması,
3.Çalışanlar için hastane içinde sosyal alanların oluşturulması, 
4.Çalışanların sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmasının sağlanması,
5.Kurum kültürünün benimsenmesi ve geliştirilmesi için organizasyonların yapılması (toplu eğlence, yemekler, tiyatro vb.)
6.5 yıllını doldurmuş personeller teşekkür belgelerinin verilmesi,

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırması.

1.Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması,
2.Çalışanların eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması,
3.Çalışanların iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
4.Çalışanların sertifikasyon programlarına katılımlarının sağlanması ve teşvik edilmesi,

Sosyal sorumluluk projeleri uygulamak.

Hastanemizin, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemesi.

1.Sigara ile mücadele kapsamında hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması,
2.Obezite ile mücadele kapsamında hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması,
3.Kronik hastalıklarla mücadele kapsamında hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması,
4.Organ bağışının teşviki için hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması ve belirli günlerde stantların açılarak bağışların kabul edilmesi, (ilçe sağlık müdürlükleri ile işbirliği içerisinde)
5.Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme kapsamında hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması,
6.Anne sütü ile beslenmenin teşviki için hasta, hasta yakını ve topluma bilgilendirilmelerin yapılması
7.Gebelere yönelik eğitim faaliyetlerinin uygulanması,
8.El hijyeni ile ilgili okullar toplum vb. eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi,

 

HASTANEMİZDE KURULAN KOMİTELER

 • Eğitim Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (İSG Kurulu tarafından yürütülür.)
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Bilgi Yönetimi ve Güvenliği Komitesi
 • İlaç Yönetim Komitesi

HASTANEMİZDE KURULAN EKİPLER

 • Bina Turu Ekibi
 • Mavi Kod Yönetimi Ekibi , Müdahale Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetimi Ekibi , Müdahale Ekibi
 • Pembe Kod Yönetimi Ekibi , Müdahale Ekibi
 • Hasta/Hasta Yakını Görüş Önerilerinin Değerlendirmesi Ekibi
 • Çalışan Görüş ve Önerilerinin Değerlendirmesi Ekibi
 • Hasta Hakları Kurulu
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi
 • Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
 • SKS Bölüm Kalite Sorumluları
 • Organ Bağış Komitesi
 • Beyin Ölümü Kurulu
 • Nütrisyon Destek Ekibi